MEVZUATLARKANUNLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (23.07.1965)

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24.10.2003)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (25.02.2011) (Torba Yasa)

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2014)


GENELGELER

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu_Başbakanlık Genelgesi_2010/16

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu_Başbakanlık Genelgesi_2008

Ambulans Hava Aracı İşletmesine Dair Esaslar _(üstyazı)

Ambulans Hava Aracı İşletmesine Dair Esaslar _2010

Acil Hasta Sevkeleri Genelgesi_2006EKİNİ İNDİR

Nöbet ve Acil Sağlık Hizmetleri Genelgesi _2005-180

Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin 2013/17 Sayılı Genelge

Yiyecek Yardımı (2013 / 13)

Hasta Hakları Uygulaması (2009/21)

Hukukî Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Hakkında Genelge (17.04.2013)

Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge (14.05.2012)


YÖNETMELİKLER

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.03.2007)

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.03.2004)

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (11.05.2000)

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.09.2013)

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.04.2012)

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.2012)

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.10.2008)

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.12.2007)

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği (07.12.2006)

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.2004)

İlkyardım Yönetmeliği (28.05.2002)

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02.12.2004)

Tibbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22.07.2005)

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik (28.04.2012)

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği (08.07.2001)

Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998)

Taşınır Mal Yönetmeliği (18.01.2007)

Sağlık Bakanlığı Arsiv Mevzuati (2007)

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği (1991)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (27.04.2004)

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik (08.05.1988)

Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (06.04.2011)

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (24.07.2013)

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (06.08.2013)

EK 1 İNDİR (SHKS İL AMBULANS SERVİSİ SETİ)

EK 2 İNDİR (MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA REHBERİ)

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (28.04.2012)


YÖNERGELER

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi (09.01.1995)

Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi (23.01.2004 - 717)

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi (24.01.2005 - 872)

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge (2010)

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (01.03.2011)

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları (İL-SAP) Uygulama Yönergesi (27.08.2013)


TEBLİĞLER

AABT ile ATT Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ_2009

Ek1-2-3-6-7-9

Ek4 Acil Servislerin Bünyesinde Bulunan Birimlerin Tanımı

Ek5 Acil Servis Seviye Tespit ve Denetim Formu

Ek8 Hasta Bilgilendirme Formu